INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”)

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Ekoenergetyki, ul. Nowy Kisielin – Rozwojowa 10, 66-002 Zielona Góra, KRS: 0000862083, NIP 9731073610, REGON 387118470, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu:
kontakt@fundacjaekoenergetyki.pl (dalej „Administrator’).

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, adres email, firma*, adres*, NIP* (*jeśli dotyczy) (dalej „Dane Osobowe”) w ramach wykonania zawartej umowy (dalej „Umowa”), w następujących celach:
1) wykonywanie praw i obowiązków wynikających z Umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) w zw. z lit. f) RODO];
2) podejmowanie działań związanych z Umową (archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna, raportowanie, prowadzenie audytu i badania działań prowadzonych przez Administratora) [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO];
3) wykorzystywanie w celach rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych Administratora [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości];
4) przesyłanie podziękowań za wsparcie oraz informacji o działalności Fundacji Ekoenergetyki, będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Kategorie odbiorców:

Dane Osobowe mogą być przekazane:
1) podmiotom powiązanym z Administratorem,
2) upoważnionym zleceniobiorcom Administratora,
3) podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Administratora (usługi
księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne, audytowe) – w takim
zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług),
4) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania:

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, jednak nie dłużej, niż terminy wynikające z przepisów prawa lub przedawnienia roszczeń.

Pana/Pani uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Administratorem za pomocą dowolnego środka komunikacji:
1) dostęp do treści Danych Osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii ich kompletu,
2) żądanie sprostowania Danych Osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą,
3) żądanie usunięcia Danych Osobowych (art. 17 RODO); Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,
4) żądanie ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,
5) prawo do przenoszenia Danych Osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez Administratora Danych Osobowych do Pani/Pana lub do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie osobnej zgody),
6) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
7) wniesienie skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

Dobrowolność podania danych:

Podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie przez Panią/Pana Danych Osobowych jest niezbędne do realizacji celów statutowych Fundacji oraz wymogów prawnych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.