Statut Fundacji Ekoenergetyki

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Ekoenergetyki” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez: Ekoenergetyka-Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (KRS: 0000846229) zwaną dalej „Fundatorką”, na podstawie aktu notarialnego z dnia 23 września 2020 r. rep. A nr 3960/2020 sporządzonym przez Zastępcę Notarialnego Marka Wasilewskiego, Zastępcę Karoliny Kamińskiej, Notariusz w Warszawie prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Władysława Umińskiego nr 4 lok. 101.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, odpowiednika nazwy w językach obcych oraz pieczęci z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 5. Fundacja posiada osobowość prawną.
 6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Zielona Góra.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Cele i sposoby ich realizacji

§ 3

1.Celami Fundacji są:
a) Prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, pedagogicznej, wychowawczej i charytatywnej;
b) Prowadzenie jednostek edukacyjnych;
c) Działanie na rzecz poprawy jakości edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
d) Podejmowanie i umacnianie inicjatyw edukacyjnych, zdrowotnych, społecznych i sportowych;
e) Zwiększanie dostępności oferty edukacyjnej;
f) Wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych;
g) Rozwój działalności naukowo-dydaktycznej oraz oświatowo-wychowawczej.
2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Organizowanie, zakładanie i prowadzenie szkół, placówek szkoleniowych, wychowawczych i innych jednostek oświatowych;
b) Prowadzenie działalności edukacyjnej;
c) Promowanie zdrowego stylu życia;
d) Organizowanie wyjazdów szkoleniowych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży;
e) Doradztwo w zakresie prowadzenia i analizowania praktyk pedagogicznych i opiekuńczych;
f) Współpracę z instytucjami edukacyjnymi z kraju i z zagranicy, zajmującymi się edukacją i wychowaniem oraz opieką nad dziećmi;

Majątek Fundacji oraz zasady gospodarki finansowej

§ 4

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Fundusz założycielski wynosi 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Z Funduszu założycielskiego Fundacja przeznacza kwotę 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na działalność statutową, a kwotę 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności będą pochodzić z:
a) darowizn osób fizycznych i prawnych oraz innych organizacji dobroczynnych, zarówno z kraju jak i zagranicy;
b) dotacji i grantów;
c) subwencji, spadków i zapisów otrzymywanych z kraju i z zagranicy;
d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
e) zbiórek i imprez publicznych oraz ofiarności publicznej;
f) lokat i inwestycji w instrumenty finansowe;
g) innych wpływów bieżących.

§ 5

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2021 r.

§ 6

Środki majątkowe Fundacji przeznaczone są na:
1. finansowanie działalności statutowej Fundacji;
2. pokrywanie kosztów własnych Fundacji.

§ 7

 1. Podział środków Fundacji na poszczególne cele określa Zarząd Fundacji z uwzględnieniem życzeń ofiarodawców dotacji, darowizn, spadków i zapisów co do przeznaczenia pochodzących od nich środków.
 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony cel realizowany przez Fundację. Zarząd Fundacji może nie zaakceptować zaistnienia tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.

§ 8

 1. Środki pieniężne Fundacji przechowywane są na rachunku bieżącym instytucji bankowej.
 2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz  w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

Zarząd Fundacji

§ 9

 1. Organem Fundacji jest Zarząd.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz

§ 10

 1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych przez Fundatora na 5 letnią wspólną kadencję.
 2. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
 3. Funkcję Członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 5. Fundator może wchodzić w skład Zarządu.
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu wskazywany z grona Członków Zarządu przez Fundatora.
 7. Zarząd może udzielić na piśmie pełnomocnictwa innym osobom do reprezentowania Fundacji w określonych sprawach.

§ 11

 1. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy związane z działalnością Fundacji, a w szczególności:
  a) Podejmowanie działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji i jej rozwoju;
  b) Zarządzanie mieniem Fundacji;
  c) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  d) Uchwalanie programów działalności oraz planów finansowych Fundacji;
  e) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji;
  f) Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz innych sprawozdań wymaganych przez przepisy prawa;
  g) Określanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji.
 2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów jego Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu.
 4. O miejscu i czasie posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu powiadamia wszystkich Członków Zarządu z co najmniej 3-dniowych wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty mailowej.

Kompetencje Fundatora

§ 12

 1. Do obowiązków i kompetencji Fundatora należy:
  a) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
  b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie Członkom Zarządu absolutorium;
  c) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji.
  d) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 2. Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji.

Działalność gospodarcza

§ 13

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach prawa.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  a) Główny przedmiot działalności gospodarczej:
  85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego.
  b) Pozostały przedmiot działalności gospodarczej:
  85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
  85.60.Z- Działalność wspomagająca edukację;
  85.52.Z- Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  85.20.Z- Szkoły Podstawowe;
  90.03.Z- Artystyczna i literacka działalność twórcza.

Zmiana Statutu

§ 14

 1. Fundator dopuszcza możliwość zmiany zarówno Statutu Fundacji jak i zmiany celów Fundacji.
 2. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić na podstawie pisemnej uchwały Fundatora.
 3. Tekst jednolity statutu po dokonaniu zmian przygotowuje Zarząd Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbliżonym celu działalności, z tym, że dotychczasowy cel Fundacji powinien być utrzymany w ramach fundacji powstałej z połączenia.
 2. Połączenie z inną fundacją następuje na podstawie uchwały Zarządu Fundacji podjętej większością dwóch trzecich głosów całego Zarządu w obecności co najmniej połowy jego Członków.
 3. Uchwała o połączeniu powinna określać sposób i termin połączenia oraz może w razie potrzeby rozszerzyć dotychczasowy cel Fundacji.

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator. Likwidacje przeprowadza ostatni Zarząd.
 3. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji określa Fundator w uchwale o likwidacji Fundacji z uwzględnieniem celów, którym Fundacja służyła.